گزارش نویسی(قسمت دوم)

گزارش نویسی(قسمت دوم)

16:29 1394/11/19

ارکان گزارش

بدون شک هر گزارش از اجزای مختلفی تشکیل می گردد که اجزای مزبور می تواند به عنوان ارکان تشکیل دهنده گزارش مورد توجه قرار گیرد.

قدر مسلم اجزا و ارکان گزارش در نگاهی کلی یکسان هستند، اما با توجه به نوع و کارائی و موارد استفاده آن از چارچوبهای مختلف استفاده می شود.در اینجا به جهت بهره برداری بیشتر خوانندگان ارجمند اجزای کلی را به قرار زیر مطرح می نمائیم:

 


 

بدون شک هر گزارش از اجزای مختلفی تشکیل می گردد که اجزای مزبور می تواند به عنوان ارکان تشکیل دهنده گزارش مورد توجه قرار گیرد.

قدر مسلم اجزا و ارکان گزارش در نگاهی کلی یکسان هستند، اما با توجه به نوع و کارائی و موارد استفاده آن از چارچوبهای مختلف استفاده می شود.در اینجا به جهت بهره برداری بیشتر خوانندگان ارجمند اجزای کلی را به قرار زیر مطرح می نمائیم:

 

 

 

 

بدیهی است چنانچه بهنگام تهیه تنظیم و نگارش گزارش ارکان مزبور را در هر شکلی که بوده باشد در نظر بگیریم و سعی نمائیم که چیزی از قلم نیاندازیم. در این صورت گزارش ما گزارشی جامع و کامل و مانع خواهد بود.

  • جامع، از آن نظر که جمیع جهات را در برداشته باشد.
  • کامل، به این معناست که از کمال تا حد مطلق برخوردار باشد.
  • مانع، نواقص و نارسایی و کمبودهائی نداشته باشد که مخاطب ناگزیر به طرح سؤال بوده و گزارش دهنده وقت فوق العاده ای را صرف پاسخگوئی نماید.

 

عناوین

به: گیرنده یا گیرندگان = مخاطب و مخاطبین
از: تهیه کننده – امضا کننده- گزارشگر
موضوع: جمله ای کوتاه که مبین محتوی گزارش است.
هدف: همان است که گزارش برای رسیدن به آن تهیه شد.
زمان: زمان تهیه گزارش،زمان وقوع حادثه، محل ایجاد موضوع.
مکان: مکان تهیه گزارش، مکان وقوع حادثه، محل ایجاد موضوع.
توضیح: در صورت لزوم، توضیحی برای راهنمایی بیشتر مخاطب.

متن

مقدمه: راهنمایی مخاطب و کمک به او برای دسترسی به سوابق دریافت آسان ترپیام،

 

توجیهی برای ارائه پیام و شناسنامه گزارش.

بیان موضوع: مطلب اصلی، شرح واقعه، آنچه وجود دارد یا 

بوجود آمده و یا در شرف انجام است.

تجزیه و تحلیل: باز کردن قسمتهای تشکیل دهنده موضوعف بررسی اجزاء

و شناسایی علل و چگونگی ها، مشکلات و...
نتیجه گیری و پیشنهاد: نتیجه گیری از موضوع بر اساس 

تجزیه و تحلیل علمی و پیشنهاد راه حلها.

توجیه پیشنهادها: توضیحی بر اساس ارزیابی پیشنهادها و جمع بندی ویژه .
اختتام: حسن ختام، تأکید بر برخی از مطالب عنوان شده ، 

 عنداللزوم بیان راه کار و ارجاع به مأخذ.

امضاء

 

در گزارشهای مالی، تمام صفحات-در عادی،صفحه آخر-در دست نوشته، صفحه آخر.
در مجموعه، نام گزارشگر در پشت جلد یا مقدمه و یا نامه ارسالی،

همانند نامه قید نام و نام خانوادگی سمت سازمانی و یا سمت اجتماعی ضروری است.

نسخ دیگر

  • به تعداد گیرندگان
  • می توان در محل عنوان گیرنده ( به: درج نمود )
  • در شرایط ویژه
  • در مجموعه و بهنگام ارسال با نامه.

 

منبع:دکتر حسین علیان 

 

662
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد
 

 
Captcha


 


سامانه مدیریت محتوای آرمان سامانه مدیریت محتوای آرمان